آلپرازولام 0.5 سبحان
بی خوابی, عوارض داروها

آیا مصرف آلپرازولام برای درمان بی خوابی مفید و بیخطر است؟

یکی از روش های درمان بی خوابی، تجویز آلپرازولام توسط پزشک متخصص است. در ادامه به بررسی دقیق و موشکافانه این دارو پرداخته ایم.